საგარანტიო პირობები

%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%

საგარანტიო პირობები

 • დამოკიდებულია პროდუქციის ბრენდის საერთაშორისო გარანტიის პირობებზე
 • წარმომადგენლის ტექნიკური და სერვისული მხარდაჭერის პოლიტიკაზე
 • პროდუქციის ექსპლუატაციის რეჟიმის ტიპზე და ხანგრძლივობაზე
 • საგარანტიო პირობები გაიცემა კალენდარული ან ნამუშევარი საათების განსაზღვრებით
 • დამოკიდებულია ექსპლუატაციის გარემო პირობებზე
 • ქარხნული წუნდების შემთხვევაში, იცვლება ახალზე ან/და დგება შეთანხმება დამკვეთთან პროდუქციის ტექნიკურ შეკეთებაზე
 • ტექნიკური ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში, აუცილებელია მიმწოდებელთან ოფიციალური მიმართვა და პრობლემის აღწერა
 • ტექნიკური მხარდაჭერის შემდეგ, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას წუნდება გონივრულ ვადაში 1 დან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, ზუსტი ვადა დამოკიდებულია პროდუქციის ტიპზე და პრობლემის სპეციფიკაზე.
 • საგარანტიო პირობები ავტომატურად იხსნება მიწოდებულ მოდელზე, რომლის ექსპლუატაცის განხორციელდა არაჯეროვნად, ექსპლუატაციის პირობების დარღვევით და მექანიკური ზიანით მიყენებით.
 • საგარანტიო პირობები იხსნება პროდუქციის დროს უხარისხო სახარჯი მასალების გამოყენების შედეგად მიღებული ზიანის დროს.
 • საგარანტიო პირობები ვრცელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი სრულფასოვნად იცავს ექსპლუატაციის ინსტრუქციას და ასრულებს მას ჯეროვნად.
 • შესაძლებლია ექსტრა საგარანტიო პირობების შეძენა დამატებით, რომლის ფასი დამოკიდებულია კონკრეტულ პროდუქციაზე, ზემოდ მოცემულ პირობებზე და პერიოდზე.
 • პროდუქციის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მომხმარებელს შეუძლია შეიძინოთ გეგმიური ტექნიკური მონიტორინგი, ონლაინ მონიტორინგი, გეგმიური ტექნიკური მომსახურეობა, მისი ღირებულება დამოკიდებულია ასევე პროდუქციის სპეციფიკაზე.
 • ონლაინ მონიტორინგი ხორციელდება მხოლოდ ელექტრო და ძრავიან პროდუქციაზე, რისი ტექნიკური აღჭურვილობა უნდა იქნეს შეძენილი ან/და ნაქირავები მიმწოდებელთან.
 • კომპანის გლობალ ენერჯი ავრცელებს და აზიარებს მწარმოებლების საგარანტიო პირობებს, მხოლოდ ლიცენზირებულ პროდუქციაზე, რომლიც ოფიციალური და ექსპლუზიური წარმომადგენლის სტატუსი გააჩნია.