​გადაცვლისა და დაბრუნების პირობები

%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A0%E1%

გადაცვლისა და დაბრუნების პირობები

ყურადღება!

პროდუქტი გადაიცვლება/დაბრუნდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მას აღენიშნება ქარხნული წუნი. პროდუქტის გადაცვლის/დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ კომპანიას ელექტრონული ჩათის მეშვეობით და აცნობოთ პროდუქტის გადაცვლის/დაბრუნების შესახებ.

ნივთის გადაცვლისთვის/დაბრუნებისთვის აუცილებელია ქვემოთ მოცემული პირობები სრულად იყოს დაცული:

ნივთის შესაცვლელად/დასაბრუნებლად მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა პროდუქტის შეძენისას.

ნივთის შეფუთვა უნდა იყოს დაუზიანებელი.

ნივთის გადაცვლა შესაძლებელია იმავე ღირებულების ანალოგიურ ნივთში, ხოლო გადასაცვლელი ნივთის მარაგში არ არსებობის შემთხვევაში, გადაცვლა შესაძლებელია ნებისმიერ იმავე ან მეტი ღირებულების სხვა ნივთში.

საგარანტიო პირობები იხილეთ ცალკეულ საგარანტიო პირობების გვერდზე

ნივთი არ გადაიცვლება და მასზე არ ვრცელდება საგარანტიო პირობები თუ:

გასულია საგარანტიო ვადა.

ნივთს აღენიშნება თვითდაზიანების კვალი.

პროდუქტის კომპლექტაცია სრულყოფილად არ არის წარმოდგენილი.

მოწყობილობა არ გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შესაბამისად.

დაზიანება გამოწვეულია ელექტრო გაუმართაობით ან/და დეტალები იხილეთ საგარანტიო პირობების გვერდზე

თუ სახეზეა სხვა ისეთი გარემოება, რაც გამორიცხავს გამყიდველის პასუხისმგებლობას.

პროდუქციის სრული დაბრუნება ხდება მხოლოდ ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში და მის შეკეთებაზე დამკვეთის მიერ უარის განაცხადის დროს.